topbar

Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1.syyskuuta

18.06.2014 00:00

Eduskunta hyväksyi lain lähes samansisältöisenä kuin hallituksen esitys oli. Turvetuotannon sijoittamista koskevaa lain 13 pykälän säännöstä eduskunta täsmensi lisäämällä siihen uuden 4 momentin. Lisäyksen mukaan turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. 

Laki tulee voimaan 1. syyskuuta 2014. Uusi  ympäristönsuojeluasetus on tullut voimaan 10.syyskuuta. Uudella lailla toteutettava uudistus on mittava ja se sisältää myös ympäristönsuojelun valvonnan tehostamista ja uutta valvonta maksua koskevat säännökset. Valvontaa suunnataan erityisesti sinen, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta.

Uudella lailla ajanmukaistetaan ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa. Samalla toteutetaan joitain ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavia uudistuksia.

Lailla pannaan täytäntöön teollisuuden päästöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Näin parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä tulee oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta.

Ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus jatkuu. Tavoitteena on sujuvoittaa ympäristölupamenettelyjä ja purkaa luparuuhkia. Asiaa koskeva hallitksen esitys on tarkoitus antaa syyskaudella. Samaan hallituksen esitykseen on tarkoitus sisällyttää myös ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhdistäminen samaan käsittelyy.