topbar

Palvelut

Perintö- ja perheoikeus

Perintöoikeudellisissa asioissa toimisto palvelee toimittamalla perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä laatimalla erilaisia perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja kuten esimerkiksi testamentteja, lahjakirjoja ottaen huomioon perintö- ja lahjaverotuksen erilaiset veroseuraamukset. Osituksissa ja perinnönjaoissa toimiston lakimies toimii pesänselvittäjänä ja – jakajana sekä osapuolten avustajana. Toimiston perheoikeudelliset palvelut kattavat avioehtosopimusten laatimisen, avioerojen ja ositusten toimittamisen.


Yritysjuridiikka

Toimisto avustaa asiakkaita yhtiön elinkaareen eri vaiheisiin liittyvissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi yrityksen perustamisessa, sulautumisessa, jakautumisessa, osakevaihdoissa, liiketoimintasiirroissa sekä yrityksen sukupolvenvaihdostilanteissa. Toimiston palveluihin kuuluu myös osallistuminen yrityksen hallitutustyöskentelyyn joko hallituksen jäsenenä, hallituksen sihteerinä tai ns. advisor board- asiantuntijatyöskentelynä.

Toinen keskeinen yritysjuridiikkaan liittyvä palvelu on yrityksen sopimuksiin liittyvät asiat. Toimiston palveluihin kuuluu yrityksen erilaisten sopimusten laatiminen, kommentointi sekä sopimusten hallinnointi. Sopimusasioiden hyvä hallinta on oleellinen osa yrityksen tehokasta liiketoimintaa. Asiakkaan oikeudet turvataan liiketoimintaa tukevilla mahdollisimman yksinkertaisella, selkeillä ja ymmärrettävillä sopimuksilla.

Toimisto palvelee asiakasyrityksiä immateriaalioikeuteen, työ- ja työturvallisuusjuridiikkaan, maankäyttöön, ympäristölainsäädäntöön ja metsälainsäädäntöön kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Osaamista löytyy myös vahingonkorvausoikeudesta.


Ympäristöoikeus

Ympäristöoikeus on toimiston keskeinen toimialue. Toimiston lakimiehellä on laaja 15 vuoden käytännön kokemus suuren kansainvälisesti operoivan metsäteollisuuskonsernin palveluksesta, jossa hän on toteuttanut lukuisia vaativia juridisia projekteja, kuten tehtaiden ympäristölupia ja erilaisia valitusprosesseja ylemmissä oikeusasteissa. Lisäksi hän on esimerkiksi osallistunut teollisuuden edustajana lausunnon antajana suomalaisen ympäristölainsäädännön kehittämiseen.

Toiminta-alueen ydinosaamiseen kuuluvat mm. seuraavat toiminnot

Keskeinen ajatus ympäristöasioiden hoitamisessa on hankkeiden sujuvan etenemisen varmistaminen, mikä edellyttää huolellista valmistautumista, ennakointia sekä yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa. Toimiston lakimies seuraa aktiivisesti alan lainsäädäntöä ja osallistuu ajankohtaiseen koulutukseen.

Kiinteistöjen hankintaan, käyttöön ja hallintaan liittyvissä asioissa toimisto laatii niihin liittyviä asiakirjoja sekä avustaa niihin liittyvissä menettelyissä ja korvauskysymyksissä.